Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van een carnavalsfeest na de carnavalsoptocht in Geesteren.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van een carnavalsfeest na de carnavalsoptocht in Geesteren..

Meer informatie over deze bekendmaking:

(Zaak 16.31031; nummer U17.002114)Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:1.Door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.a.Dorpsstraat tussen Zurinkstraat en Langeveenseweg.2.door plaatsing van borden C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak in één richting te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. a.Pastoor Cramerstraat;b.Wesselinkstraat;c.Schotboersweg (m.u.z. van lijnbus).1.door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak het parkeren te verbieden b.Pastoor Cramerstraat;c.Wesselinkstraat;d.Broenenstraat, voor zover gelegen tussen de Dorpstraat en de Pastoor Cramerstraat;e.Zurinkstraat, voor zover gelegen tussen de Dorpsstraat en Pastoor Cramerstraat. 2.In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Zaal Kottink uit Geesteren heeft vergunning voor het houden van de jaarlijks carnavalsfeest na afloop van de carnavalsoptocht op zondag 26 februari 2017. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken; Op zondag 26 februari 2017 van 14.00 uur tot 00.00 uur;•afzethek met bord C01 op de hoek Dorpsstraat/Zurinkstraat;•afzethek met bord C01 op de hoek Dorpstraat/Langeveenseweg.De lijndienst van Syntus zal op zondag 11 december 2016 gebruik maken van de omleidingsroute (zie bijlage 1 in rood) Schotboersweg, Langeveenseweg, Randweg en Vincenweg.De wettelijke regelsEen verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:•Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:a.het verzekeren van de veiligheid op de weg.b.het beschermen van weggebruikers en passagiers.c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.•Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.Advies politieIn het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:•Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 9 februari 2017].Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Tubbergen, 1 februari 2017.Burgemeester en wethouders van Tubbergen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2017.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2017-8552

Gerelateerde berichten