Gemeente Tubbergen -Vastgesteld uitwerkingsplanManderveen, De Bessentuin fase 2

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen -Vastgesteld uitwerkingsplanManderveen, De Bessentuin fase 2.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 2 februari 2016 is vastgesteld: - het uitwerkingsplan “Manderveen, De Bessentuin fase 2”. Dit plan betreft de nadere uitwerking van een gedeelte van De Bessentuin, waarbinnen de bouw van maximaal 5 woningen mogelijk wordt gemaakt. Ter inzage Het papieren exemplaar van het uitwerkingsplan ligt met ingang van 17 februari 2016 tot en met 29 maart 2016 ter inzage. U kunt het uitwerkingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het uitwerkingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1510431-vg01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Beroep Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het uitwerkingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij het college naar voren te brengen; - belanghebbenden die het niet eens zijn met aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-8090

Gerelateerde berichten