Gemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan- “Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4 (1e herziening)” en Beeldkwaliteitsplan “Knooperf De Veldboer Langeveen”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan- “Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4 (1e herziening)” en Beeldkwaliteitsplan “Knooperf De Veldboer Langeveen”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2016 heeft vastgesteld:het bestemmingsplan “Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4 (1e herziening)”Het bestemmingsplan maakt een alternatieve ontwikkeling voor woningbouw op het oorspronkelijke knooperf mogelijk.Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:1.De plankaart is aangepast, waarbij het plangebied is uitgebreid met de locatie waar boscompensatie plaatsvindt.2.In de regels is een voorwaardelijke verplichting voor boscompensatie opgenomen.3.De toelichting is op diverse punten aangevuld en geactualiseerd.het beeldkwaliteitsplan “Knooperf De Veldboer Langeveen”Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste beeldkwaliteit te waarborgen en is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.Ter inzageHet papieren exemplaar van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 28 december 2016 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.U kunt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1413740-vg01. De directe link hiernaar is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1413740-vg01.Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan.BeroepVan 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.Vragen?Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-71948

Gerelateerde berichten