Gemeente Dinkelland/Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Kerkweg 26 Deurningen”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland/Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Kerkweg 26 Deurningen”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat de gemeenteraad op 29 november 2016 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld:-het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Kerkweg 26 Deurningen”.Het bestemmingsplan heeft tot doel de voormalige bedrijfswoning aan de Kerkweg 26 Deurningen aan te duiden als plattelandswoning.Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:1.De verbeelding is aangepast. Op de Verbeelding is de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ verwijderd.2.Artikel 4 in de regels is verwijderd. Dit betrof het artikel ‘Leiding – Hoogspanning’.Het bestemmingsplan heeft als ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Het was voor een ieder mogelijk om hiertegen zienswijzen in te dienen. TenneT TSO B.V. heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is een strook van 100 meter voor de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ weergegeven. TenneT verzoekt deze strook aan te passen naar 50 meter en eventueel daarnaast een veiligheidszone van 100 meter aan te geven op de verbeelding. Motivatie hiervoor is dat binnen de belemmerende strook (50 meter) de gemeente advies vraagt aan TenneT voor het bepaalde zoals omschreven in de dubbelbestemming. Dit is echter niet nodig voor werkzaamheden in het overige gebied van de indicatieve zone (100 meter). Dit zou onnodig veel werk voor de gemeente en TenneT betekenen. Wanneer de belemmerende strook wordt aangepast naar bovenstaande gegevens, dan valt de hoogspanningsverbinding buiten de grenzen van voorliggend bestemmingsplan en kan de dubbelbestemming worden verwijderd uit de regels. Aan de zienswijze is tegemoet gekomen door de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ te verwijderen uit het bestemmingsplan.Ter inzageHet papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 december 2016 tot en met 20 januari 2017 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BPBUIKERKWEG26-0401. De directe link hiernaar is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1774.BPBUIKERKWEG26-0401.Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. BeroepVan 9 december 2016 tot en met 20 januari 2017 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.Vragen?Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met R. Rietveld van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-69705

Gerelateerde berichten