Gemeente Tubbergen: Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan een gedeelte van de Vinckenweg in Geesteren.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen: Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan een gedeelte van de Vinckenweg in Geesteren..

Meer informatie over deze bekendmaking:

(Zaak gemeente Tubbergen 16.27946; nummer U16.020831)Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen is van plan om een verkeersbesluit te nemen. In dit ontwerpverkeersbesluit is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:1.door het plaatsen van borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbod aan de Vinckenweg in Geesteren. Het parkeerverbod geld aan beide zijden van de weg voor zover gelegen tussen de Heetkampweg en Vinckenweg 13.2.het onder sub.1 van dit besluit vermelde parkeerverbod enkel van vrijdagavond 18.00 uur tot en met zondagavond 18.00 uur van kracht te laten zijn door het plaatsen van onderbord, met daarop de tekst “vrijdag 18.00 uur t/m zondag 18.00 uur”, onder de borden model E13.Het parkeerverbod wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van borden E1 met onderbord.4.In de bijlage is de situatie te zien waarop het ontwerpverkeersbesluit betrekking heeft.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Aan de Vinckenweg kan nu nog aan twee zijden van de weg worden geparkeerd. Op drukke momenten in het weekend tijdens sportevenementen in de Sporthal belemmert dit de doorstroming van het verkeer en eventuele hulpdiensten. Het is daarom gewenst mede gezien door de geringe breedte van de weg om op dit gedeelte van de Vinckenweg een parkeerverbod in te stellen. Het is echter niet noodzakelijk om dit parkeerverbod 24 uur per dag 7 dagen in de week van kracht te laten zijn aangezien de bovenvermelde verkeersveiligheidsknelpunten zich enkel van vrijdag 18.00 uur tot en met zondag 18.00 uur, dit wordt bewerkstelligd door onderborden te plaatsen waarmee dit richting eenieder kenbaar wordt gemaakt. Door deze maatregel wordt voorkomen dat er stremmingen ontstaan voor automobilisten en/of landbouwverkeer. Tevens wordt het zicht bij het uitrijden van uitwegen gelegen aan de Vinckenweg verbeterd door deze maatregel. Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?Het parkeerverbod wordt uitgevoerd door plaatsing van borden E1 uit de bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord: E1 (parkeerverbod)Vrijdag 18.00 uur tot en met OnderbordZondag 18.00 uurDe wettelijke regelsEen verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:•Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:a.het verzekeren van de veiligheid op de weg.b.het beschermen van weggebruikers en passagiers.c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.•Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.Zienswijzen Aan iedereen is de kans geboden om een reactie te geven op het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit heeft daarvoor twee weken ter inzage gelegen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Van de mogelijkheid om een reactie te geven, is geen gebruik gemaakt.Advies politieIn het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij vragen de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. De verkeersadviseur heeft aangegeven te kunnen instemmen met de voorgenomen maatregel. De doorstroming wordt bevorderd en het zicht op de Vinckenweg vanuit uitritten wordt door de maatregel ook gegarandeerd. De verkeersveiligheid in zijn algemeenheid zal hierdoor verbeteren. De maatregel is juridisch correct, voor een ieder duidelijk en goed handhaafbaar.BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen Dat kan schriftelijk aan:•Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl).Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [16 oktober 2016]Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Tubbergen, 12 oktober 2016.Burgemeester en wethouders van Tubbergen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-63552

Gerelateerde berichten