Gemeente Tubbergen– Ontwerp-omgevingsvergunning - Geesteren, Meijersweg nabij nr. 23

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen– Ontwerp-omgevingsvergunning - Geesteren, Meijersweg nabij nr. 23.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt.Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van deze procedure vergunning te verlenen naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit daartoe ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Algemene wet omgevingsrecht kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID ->type dan: NL.IMRO.0183.Meijerswn23-OW01, en op de gemeentelijke website www.Tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen. Het betreft een besluit op een aanvraag voor het navolgende project:Plaats, adresProjectGeesteren, Meijersweg nabij nr. 23het plaatsen van een Mariakapel

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-55371

Gerelateerde berichten