Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van Glasrijk Tubbergen.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van Glasrijk Tubbergen..

Meer informatie over deze bekendmaking:

(Zaak 16.21356; nummer U16.019546)Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.Het besluit:1.door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.a.Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Uelserweg en de Almelosestraat;b.Raadhuisplein;2.op de volgende weg wordt een parkeerverbod ingesteld door bord E1 te plaatsen.a.Bruno van Ommenstraat aan de zuid west zijde.1.In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Stichting Glasrijk Tubbergen heeft vergunning voor het houden van een glaskunst evenement van woensdag 28 september tot en met zondag 2 oktober 2016. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken; Op donderdag 22 september 2016 tot en met dinsdag 27 september 2016.•2 afzethekken met bord C01 op het Raadhuisplein i.v.m. tent glasblazers.•Afzethekken rondom de glasvitrines op de parkeerplaatsen voor de Kerk.Op woensdag 28 september 2016 tot zondag 2 oktober 2016.•afzethek met bord C01 op de hoek Grotestraat/Uelserweg;•afzethek met bord C01 op de hoek Hattinkstraat/Uelserweg;•afzethek met bord C01 op de hoek Gaarderstraat bij ingang parkeerterrein naast Deterink;•afzethek met bord C01 op de hoek Ameloseweg/Burgermeester Smalstraat;•afzethek met bord C01 op de hoek Markt/Grotestraat voor rijwielhandel fietscity Buyvoets;•afzethek met bord C01 op de hoek Grotestraat/Burgermeester Smalstraat;•1 bord E1op de hoek Bruno van Ommenstraat/Uelserweg aan de zuidwest kant.•1 bord E1 op de Bruno van Ommenstraat tegenover de van Dieststraat;•2 borden E1 op de kruising Bruno van Ommenstraat /Kooikerstraat:•1 bord E1 op de hoek Bruno van Ommenstraat/Molenstraat aan de zuidwest kant:•Een omleidingroute instellen verkeer komende Hardenbergerweg/Uelserweg via Julianastraat/ Prins Bernardstraat en Almeloseweg naar Grotestraat en vise versa.Op zondag 2 oktober 2016 vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur:•afzethek met bord model J37(gevaar) met onderbord ¨PAS OP EVENEMENT¨ in de berm Hardenbergerweg/Manderveenseweg nabij huisnummer 55,•afzethek met bord model J37(gevaar) met onderbord ¨PAS OP EVENEMENT¨ in de berm Oldenzaalseweg nabij huisnummer 57. De wettelijke regelsEen verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:•Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:a.het verzekeren van de veiligheid op de weg.b.het beschermen van weggebruikers en passagiers.c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.•Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.Advies politieIn het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. BezwaarIngevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:•Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 9 september 2016].Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.Tubbergen, 1 september 2016.Burgemeester en wethouders van Tubbergen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-51180

Gerelateerde berichten