Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor het houden van School- en Volksfeest in Geesteren.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor het houden van School- en Volksfeest in Geesteren..

Meer informatie over deze bekendmaking:

(Zaak 16.10404; nummer U16.011456) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Het besluit: 1. door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. • Dorpsstraat voor aansluiting Huyerenseweg, • Langeveenseweg tussen Dorpsstraat en Geermanstraat; • Vriezenveenseweg tussen Dorpsstraat en Röringstraat; • Dorpstraat voor aansluiting Röringstraat; • Zurinkstraat voor aansluiting Pastoor Cramerstraat. 1. door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden. • Schotboersweg; • Vermolenweg tussen Langeveenseweg en Vinckenweg; 1. Door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Schotboerseg in de richting van de Langeveenseweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekvee. 2. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft. Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? St. Caecilia uit Geesteren heeft vergunning aangevraagd voor het houden van het jaarlijks School en volksfeesten van 3 tot en met 5 juni 2016. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen. Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken; Op woensdag 1 juni 2016 tot en met maandag 6 juni 2016. • afzethek met bord C01 op de hoek Dorpsstraat/Huyerenseweg; • afzethek met bord C01 op de hoek Zurinkstraat/Pastoor Cramerstraat; • afzethek met bord C01 op de hoek Dorpstraat/Röringstraat; • afzethek met bord C01 op de hoek Vriezenveenseweg/ Röringstraat; • afzethek met bord C01 op de hoek Langeveenseweg/Geermanstraat, Afzethek met bord ¨doorgaand rijverkeer gestremd i.v.m. evenement. • Denekamperweg/Booymansweg en met ¨pijlbord¨ naar rechts • Haarbrinksweg/Lutkeberg • Langeveenseweg/ Vermolenweg en met ¨pijlbord¨ naar rechts, • Vriezenveenseweg /rotonde Door het plaatsen van parkeerverbod; • E1 met onderbord ¨uitgezonderd personenauto´s¨ op de parkeerstrook voor Dorpsstraat 9 en 11. • E1 op de beide hoeken Schotboersweg/Booymansweg; • E1 op de beide hoeken Schotboersweg/ zandweg naast huisnummer 6; • E1 met onderbord OB 502 op de Schotboersweg tegenover de zandweg naast huisnummer 6; • E1 op beide hoeken van de Schotboersweg/Langeveenseweg; • E1 op beide hoeken van de Vermolenweg/Langeveenseweg; • E1 op beide hoeken van de Vermolenweg/Peuverstraat; • E1 met onderbord OB502 op de Vermolenweg tegenover de Peuverstraat; • E1 op beide hoeken van de Vermolenweg /Vinckenweg; Door het plaatsen van borden éénrichtingsweg. • C03 op de hoek Denekamperweg/Schotboersweg met onderbord “ uitgezonderd lijndienst ”. • C02 op de hoek Langeveenseweg/Schotboerstraat met onderbord “ uitgezonderd lijndienst ”. Door plaatsing van borden voor het doorgaande verkeer diverse omleidingsroutes in te stellen. Denekamperweg: Het verkeer op de Denekamperweg komend vanaf Vasse – Ootmarsum zal via Schotboersweg (éénrichtingsweg) Langeveenseweg,Vermolenwegen,en Vinckenweg worden omgeleid. Langeveenseweg: Het verkeer op de Langeveenseweg komend vanaf de Hardenbergerweg richting Almelo zal via Vermolenweg – Vinckenweg en Kormelinkstraat worden omgeleid. Vriezenveenseweg: Het verkeer op de Vriezenveenseweg komend vanaf Vriezenveen en richting Almelo wil zal worden omgeleid via Kormelinkstraat en Lutkeberg. Het verkeer wat richting Tubbergen,Vasse wil zal worden omgeleid via Vinckenweg , Vermolenweg Langeveenseweg naar rotonde Hardenbergerweg. Haarbrinksweg: Het verkeer op de Haarbrinksweg komende vanaf Almelo en richting Tubbergen/Vasse wil zal worden omgeleid via Wulferinksweg, Huyerenseweg en Meijersweg. Door het plaatsen van bord ¨omleiding¨ • op de Denekamperweg, ± 100 meter voor de Schotboersweg met ¨pijlbord ¨naar rechts • op de Langeveenseweg, ± 100 meter voor de Vermolenweg met ¨pijlbord¨naar rechts en bord Almelo; • op de Haarbrinksweg , ± 100 meter voor de Wulferinksweg met ¨pijlbord¨naar rechts Tubbergen en Vasse; • op de Vriezenveenseweg , ± 100 meter voor de rotonde met ¨pijlbord¨naar rechts en bord Almelo en Tubbergen pijl naar links. Ernstige verkeershinder kan er ontstaan vanaf woensdag 1juni tot en met maandag 6 j uni 2016 in verband met de kermis in dorp Geesteren. De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit. Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan: •Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 27 mei 2016]. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 23 mei 2016. Burgemeester en wethouders van Tubbergen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-27793

Gerelateerde berichten