Gemeente Tubbergen- Vastgesteld bestemmingsplan Harbrinkhoek Kroezenweg 2, Vasse Denekamperweg 114-116 en Fleringen Ootmarsumseweg 225 en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen- Vastgesteld bestemmingsplan Harbrinkhoek Kroezenweg 2, Vasse Denekamperweg 114-116 en Fleringen Ootmarsumseweg 225 en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2016 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: - het bestemmingsplan “Harbrinkhoek Kroezenweg 2, Vasse Denekamperweg 114-116 en Fleringen Ootmarsumseweg 225”. Het bestemmingsplan heeft tot doel twee Rood voor Rood-kavels aan de Kroezenweg 2-4 te Harbrinkhoek te verplaatsen naar enerzijds het perceel Denekamperweg 114-116 te Vasse en anderzijds het perceel Ootmarsumseweg 225/225a te Fleringen. Tevens wordt de agrarische bestemming voor het perceel Kroezenweg 2-4 hersteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling van het bestemmingsplan een wijziging aangebracht. Een dubbelbestemming met betrekking tot een hoogspanningsverbinding is op aangeven van Tennet uit het plan verwijderd, omdat de betreffende zone te breed was aangehouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op grond van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het perceel Ootmarsumseweg 225a om de bouw van de woning op de gevraagde afstand van de Ootmarsumseweg mogelijk te maken. Ter inzage Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1417702-vg01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Beroep Van 5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-23324

Gerelateerde berichten