Gemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 14 maart 2016 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: - het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ wordt voldaan aan de wettelijke verplichting (artikel 3.1 Wro) om voor het grondgebied van de gemeente actuele bestemmingsplannen vast te stellen. Met dit bestemmingsplan worden specifiek de bestemmingsplannen herzien voor de kernen Harbrinkhoek-Mariaparochie, Manderveen, Langeveen, Fleringen, Reutum en Vasse en voor het gebied Mekkelenberg. Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Alle exacte wijzigingen staan verwoord in de reactienota zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan. De reactienota is opgenomen als bijlage 2 van de toelichting. Een globale opsomming van de wijzigingen is hieronder verwoord: 1. De verbeelding is aangepast op de volgende onderdelen: a. Almeloseweg 218, Mariaparochie: maximale goot- en bouwhoogte aangepast; b. Denekamperweg 150, Vasse: bestemming ‘Wonen’ is opnieuw toegekend; c. Ootmarsumseweg 261, Fleringen: aanduiding ‘maximum vloeroppervlakte (m²) opgenomen; d. Mekkelenbergweg 3-5, Harbrinkhoek: aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – installatiebedrijf’ verwijderd en aanduiding ‘bedrijfswoning -1’ opgenomen; e. Demmersdwarsweg 6, Mariaparochie: tuin en verharding opgenomen onder bestemming ‘Wonen’; f. Belemmeringenstrook ‘Leiding – Gas’ teruggebracht tot 4 meter aan weerszijden leiding; g. Almeloseweg 199, Mariaparochie: bouwvlak aangepast aan dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’; h. Dannenkamp IV fase 2, De Scholt II, Bessentuin en Steenbrei II: maatvoering aangepast aan oorspronkelijke bestemmingsplannen; i. Uitwerkingsgebied Bessentuin: buiten plangebied gelaten in verband met lopend uitwerkingsplan; j. Stobbengoor 3, Mariaparochie: deel van de achtertuin bestemd als ‘Wonen’; k. Kerklaan 2/2a, Langeveen: uitbreiding bestemming ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘speelvoorziening’. 2. De planregels zijn gedeeltelijk aangepast met betrekking tot de bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Bedrijf’, ‘Groen’, ‘Wonen’ en de bestemming ‘Leiding – Gas’. 3. De begrippen ‘maatschappelijke voorzieningen’ en ‘mantelzorg’ zijn aangepast. 4. In de algemene regels is een parkeerregeling opgenomen. Ter inzage Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 13 april 2016 tot en met 25 mei 2016 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1317009-vg01 Dit is ook de rechtstreekse link naar het plan op deze landelijke website. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op “ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”. Beroep Van 13 april 2016 tot en met 25 mei 2016 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-18995

Gerelateerde berichten