Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van de Tukkerstocht in Albergen.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van de Tukkerstocht in Albergen..

Meer informatie over deze bekendmaking:

(Zaak 16.00083; nummer U16.007237) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Het besluit: 1. door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. • Ootmarsumseweg N349 tussen de Zenderseweg en de Hoofdstraat; 1. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft. Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? De verkeersmaatregelen worden genomen in verband met het houden van de Tukkerstocht in Albergen op zondag 10 april 2016. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen. Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Op zondag 10 april 2016 van 7.30 uur tot 18.00 uur; • Afzethek met bord C1 op de hoek Ootmarsumseweg /Philippus Robbenstraat; • Afzethek met bord C1 op de hoek Hobergenstraat/Zenderseweg; • Afzethek met bord C1 op de hoek Kemnaweg/ Ootmarsumseweg; • Afzethek met bord C1 op de hoek Ootmarsumseweg/Hoofdstraat; • Afzethek met bord ¨Doorgaand rijverkeer gestremd¨ op de Kemnaweg bij kruising Roombergweg/Bakenweg: • Een omleidingsroute instellen via de Ootmarsumseweg -Hoofdstraat - Zenderseweg -Hobergenstraat - Philippus Robbenstraat - Ootmarsumseweg ,visa versa. • Parkeerverbod instellen aan de Hoofdstraat – Zenderseweg - Hobergenstraat en Philippus Robbenstraat aan beide zijde van de weg door het bord te plaatsen E1 • Op verschillende plaatsen volgens aanwijzing van de Provincie voorwaarschuwingsborden plaatsen;( zie tekening) De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit. Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan: •Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 8 april 2016]. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 4 april 2016. Burgemeester en wethouders van Tubbergen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-18960

Gerelateerde berichten