Gemeente Tubbergen–Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Eeshof Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen–Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Eeshof Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 14 maart 2016 heeft vastgesteld: - het bestemmingsplan “Eeshof Tubbergen” - het beeldkwaliteitsplan “Eeshof Tubbergen” Het bestemmingsplan heeft tot doel om de uitvoering van een project mogelijk te maken waarbij gedeeltelijke sloop en herbouw van zorgwoningen plaatsvindt op het terrein De Eeshof aan de Eeshoflaan in Tubbergen. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste beeldkwaliteit te waarborgen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Het noordoostelijke bouwvlak is zodanig aangepast dat deze op 2 meter van de perceelsgrens ligt. De begripsbepalingen zijn in overeenstemming gebracht met die van het bestemmingsplan Tubbergen en de toelichting is op onderdelen aangepast en aangevuld. Ter inzage De papieren exemplaren van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 30 maart 2016 tot en met 11 mei 2016 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1503728-vg01. Het bestemmingsplan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Beroep Van 31 maart 2016 tot en met 11 mei 2016 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-16271

Gerelateerde berichten